Vraag en antwoord

Hoe komt het voortschrijdend gemiddelde op het VDM?

Een vervoerder is verplicht om de leverancier en afnemer op de hoogt te brengen van de gehaltes en hoeveelheid fosfaat en stikstof die in de vervoerde mest zitten. Hoe moet dat onder Fertigarant?

De deelnemer krijgt van Kiwa VERIN het voortschrijdend gemiddelde voor zowel fosfaat als stikstof. De deelnemer geeft deze gegevens door aan de vervoerders die door hem zijn ingeschakeld.

De vervoerder is verplicht om het voortschrijdend gemiddelde op te nemen op het VDM en daarvoor ook de berekening naar de totale vracht te maken. Het gaat op het VDM om de hoeveelheid stikstof en fosfaat (totale kilogrammen) dat in de afgevoerde vracht zit.

De vervoerder moet de de gegevens van het VDM digitaal aanleveren bij RVO, inclusief de hoeveelheid fosfaat en stikstof berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde. Bij code lab wordt de labcode van Kiwa VERIN ingevuld, dit is L998. Als opmerkingscode moet code 62 worden ingevuld.

Als deze codes niet worden ingevuld, worden de vrachten gezien als vrachten voor vrachtbemonstering, waarvoor dan geen analyse per vracht heeft plaatsgevonden met alle gevolgen van dien. Als de combinaties van codes, dus verkeerde labocode of opmerkinsgcode, of onjuiste analysegegevens worden ingevuld, kan dat tot foutmeldingen leiden bij het elektronisch insturen van de gegevens.