Documentatie

Het kwaliteitssysteem Fertigarant is vormgegeven in een aantal juridische documenten. De inhoudelijke eisen die aan de deelnemers worden gesteld staan vermeld in de Voorschriften Fertigarant. Hieronder worden de documenten kort toegelicht en zijn ze te downloaden via de link onder bijlagen aan de rechterzijde van het bericht of door te klikken op lees meer.

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden beschrijven de hoofdlijnen van Fertigarant. Hier wordt vastgelegd hoe verantwoordelijkheden zijn verdeelt en hoe de verschillende documenten met elkaar samenhangen.

 Lees meer

Geschillenreglement

Het Geschillenreglement geeft aan hoe gehandeld moet worden als er een geschil ontstaat tussen de Certificerende Instantie en de deelnemer.

 Lees meer

Keurmerkreglement

In het Keurmerkreglement wordt beschreven wie het logo van Fertigarant mag gebruiken, hoe het weergegeven moet worden en waarop het afgebeeld mag worden. Tevens wordt aangegeven wat gedaan moet worden indien het logo onjuist of onterecht wordt gebruikt.

 Lees meer

Deelnemersverklaring

In de Deelnemersverklaring verklaart de deelnemer dat hij in het afgelopen jaar geen boetes van 5.000 euro of hoger heeft gekregen voor overtreding van de Meststoffenwet en de daaronder hangende lagere regelgeving.

 Lees meer

Reglement College van Deskundigen

Het Reglement College van Deskundigen (CvD) beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van het CvD Fertigarant. Het CvD adviseert het bestuur van de Stichting Mestafzetcontrole over de erkenning van CI’s en over de vaststelling en wijziging van het kwaliteitssysteem Fertigarant.

 Lees meer

Voorschriften

De Voorschriften beschrijven de eisen waaraan een continue mestverwerker moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden binnen Fertigarant.

 Lees meer

Certificatiecriteria

In de Certificatiecriteria wordt beschreven hoe en onder welke voorwaarden de Certificerende Instantie het certificaat Fertigarant mag afgeven of moet schorsen of intrekken. Ook wordt hier geregeld welke sancties toegepast kunnen worden en in welke omstandigheden.

 Lees meer